Методична скарбничка


Інновація в роботі керівника гуртка

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою мірою орієнтована на здобування знань, а рівень підготовки дітей до самостійного життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають зробити життєвий вибір та досягти мети. Розроблена й описана технологія – це одне. А її реалізація – зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного педагога.
 Головним у системі інноваційного навчання позашкільного закладу є ситуація спільної продуктивної та творчої діяльності педагога й дитини, педагога та групи, що впливає на навчання як на процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації. Інноваційність передбачає зміну форм і змісту контролю, оцінок, наслідків.  Перед педагогічним колективом нашого закладу постає завдання збереження успішності навчально-виховного процесу. Навчання та виховання – дві невід’ємні ланки цього процесу. Провідною метою виховання залишається ідеал особистості, дієздатної приймати рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за ці рішення перед собою, оточенням, державою.
 Завдання керівника гуртка – якомога більше пізнати кожного гуртківця. За можливістю та необхідністю корегувати стосунки дитини та батьків, дитини й учителів, дитини та ровесників, учити дитину відвертості, адекватній поведінці, незалежно від виду занять. І допомогою в цьому є інтерактивні методи навчання. Є три основні стратегії нововведень:
ü Стратегії локальних змін – раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності (наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секції, творчих об’єднань тощо). Цих змін може бути кілька, але всі вони реалізуються незалежно одна від одної. В умовах нашого закладу це: Модернізація навчально-виховного процесу. Використання на заняттях психологічних вправ, завдань, які взяті з превентивних програм. Ведеться моніторинг, пошук шляхів для більш повного застосування в навчальному закладі цих програм, їх адаптація до умов позашкільного навчального закладу. Це освіта на основі життєвих навичок, яка підтримує основні права людини, що включені до Конвенції про права дитини, незалежно від виду творчої діяльності; Інновації-трансформації, котрі змінюють форму занять, нетрадиційні форми проведення занять і виховних заходів.
ü Стратегія модульних змін – реалізація кількох комплексних нововведень одночасно на різних рівнях: навчального, виховного, організаційного.
ü Стратегія системних змін – докорінна реконструкція закладу, його ланок, змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо.
         Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності. Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння мети навчання та виховання. Самих теоретичних знань не достатньо. Необхідно, щоб кожний педагог оволодів уміннями та навичками, наприклад, тренінговими методиками, умів застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Серед нетрадиційних форм проведення занять особливе місце займають інтегровані заняття та виховні заходи, які стимулюють різноманітні форми творчої співпраці гуртківців. Орієнтовна схема використання різних форм методичної роботи в ПНЗ
 Творчі групи
 • Модель  компетентного випускника закладу
 • Методи розвитку життєвої компетентності вихованців
 • Інструментарій моніторингового вивчення рівня сформованості життєвої компетентності особистості
    Семінари – практикуми
Розвиток життєвої компетентності вихованців: пошук ефективної моделі діяльності закладуМетодичні об`єднання
 • Життєві компетенції: ознаки та класифікація.
 • Формування життєвої компетентності у сферах «Я - людина», «Я – особистість».
 • Формування життєвої компетентності у сферах «Я і дозвілля», «Я і здоров`я».
 • Формування життєвої компетентності у сферах «Я і суспільство», «Я і культура»
 • Розвиток інформаційної компетентності  гуртківців
 • Розвиток правової компетентності учнів
        Круглі столи
Чому Україні потрібна компетентнісно спрямована освіта?Випуск інформаційно  –методичного вісника
 • Шляхи реалізації результатів дослідження науково - методичної проблеми в закладі.
 • Організація індивідуальної роботи керівника творчого об’єднання над науково- методичною проблемою.
 • Організація самоосвітньої діяльності педагогів з науково- методичної  проблеми.
 • Тематичні орієнтири для обговорення на науково- практичній конференції «Компетентнісно спрямована освіта: ключ до оновлення діяльності закладу»


 Місце і роль інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності особистості.
Творчі групи

Інтерактивні технології:теорія і практика

Семінари –практикуми

Інтерактивне навчання  - засіб модернізації освіти в сучасному  позашкільному закладі

Методичні об’єднання
 • Інтерактивні методи навчання в практиці роботи позашкільного навчального закладу
 • Використання інтерактивних технологій в екологічній освіті  учнів.
 • Використання інтерактивних технологій у формуванні здоров`язберігаючої компетентності учнів

Педагогічні ради

Інтерактивні  технології як засіб демократизації навчально-виховного процесу в ПНЗ

Науково-практична конференція


Інтерактивні  технології навчання: теорія, практика, досвід.

Дні інформації
 • Інтерактивні технології в системі позашкільної освіти.
 • Методичні засади використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі закладу.
 • На шляху до інтерактивного навчання

Випуск інформаційно- методичного вісника
 • Що таке інтерактивні технології.
 • Заняття гуртка: інтерактивні технології навчання.
 • Інтерактивні технології: досвід застосування.
 • Перспективи впровадження інтерактивних технологій у позашкільну освіту


У статті представлено результати дослідження деяких аспектів здоров’язбережної компетентності учнів і педагогів області та систему науково-методичного супроводу педагогічних працівників до моделювання сучасного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю та впровадження здоров’язбережних технологій.

Погіршення стану здоров’я і показників фізичного розвитку дітей, що спостерігається останнім часом, визначає необхідність пошуку факторів ризику та потребу інтеграції освітньо-виховної та здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти.

Сучасна наука розглядає здоров’я особистості як складний феномен глобального значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Тобто, за сучасними уявленнями, здоров’я уже не розглядається як суто медична проблема. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу частину феномена здоров’я.